Select Page

ОХРИД-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
СКОПЈЕ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ИЛИНДЕН -Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
СТУДЕНИЧАНИ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ТЕТОВО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
КУМАНОВО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
РАДОВИШ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
СТРУМИЦА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
КРИВА ПАЛАНКА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ГЕВГЕЛИЈА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ЛИПКОВО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ТЕАРЦЕ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
БОГОВИЊЕ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
КОЧАНИ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ВИНИЦА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ПРОБИШТИП-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
КИЧЕВО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
СТРУГА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
РЕСЕН-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
КАВАДАРЦИ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ВРАПЧИШТЕ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ЖЕЛИНО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
БРВЕНИЦА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
НЕГОТИНО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ВЕЛЕС-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ПРИЛЕП-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ГОСТИВАР-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ДЕЛЧЕВО-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
ШТИП-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
БИТОЛА-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 1′ (Прилеп-Градско-Велес-Куманово-граница со Р. Србија (Табановце))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 1 (Табановце-Куманово-Миладиновци-Велес-Гевгелија-граница со Р. Грција (Богородица))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 2 (граница со Р. Бугарија (Деве Баир)-Крива Паланка-Страцин-Романовце (Куманово)-Миладиновци-обиколница Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Подомоље-Струга-граница со Р. Албанија (Ќафасан))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 3 (крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Р. Бугарија (Рамна Нива))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 3′ (граница со Р. Албанија (Св. Наум)-Охрид-Косел-Ресен-делница Битола (крстосница Кукуречани)-граница со Р. Грција (Меџитлија))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 4 (граница со Р. Косово (Блаце)-крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-крстосница Велес-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-граница со Р. Бугарија (Ново Село))
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 5 (Битола-Демир Хисар-Кичево-Македонски Брод-Прилеп)
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 6 (Гевгелија-Богданци-Стар Дојран-Валандово-Струмица-Берово-Пехчево-Делчево)
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 7 (Страцин-Кратово-Пробиштип-раскрсница Крупиште-Кочани-Виница-Берово)
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 8 (Дреново-Кавадарци-Неготино-Пепелиште-Штип-Свети Николе-Куманово)
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 9 (граница со Р. Косово (Јажинце)-Теарце-Јегуновце-Ратае-Џепчиште-Тетово-Попова Шапка-Тетово-Гостивар-Маврови анови-Дебар-Струга)
Извештај за состојба на квалитет на услуга за тест рута – делница 10 (граница со Р. Грција (Маркова Нога)-Макази-Царев Двор-Отешево-Стење-Отешево-Трпејца)
Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги