Select Page

Мобилна апликација за преносливост на број

-преносливост на број
-статистика за користење

Slider

Барање за решавање на спор меѓу крајни корисници и оператори

Поднесете електронски Барање за решавање спор меѓу крајни корисници и оператори на новиот портал на АЕК e-agencija.aek.mk
=

Измерени параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги

Соопштение за достава на стандардни претплатнички договори

Се известуваат сите оператори, нотифицирани во службената евиденција на Агенцијата за електронски комуникации дека имаат обврска да достават до Агенцијата на одобрување, стандарден претплатнички договор усогласен со одредбите од Законот за електронските комуникации (Службен Весник на РМ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 и 98/2019 година) и Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” број 16/2015 и 179/2017) за услугите за кои се нотифицирани.

Агенција за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации е основана како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации, cо цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин.

Контактирајте не

2 + 10 =

ЗА КОМУНИЦИРАЈ.МК

www.komuniciraj.mk е веб страна на Агенцијата за електронски комуникации наменета за крајните корисници, на која што може да се најдат сите корисни информации во врска со телевизија, телефонија и интернет.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОНТАКТ

Кеј Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
тел: 02/32 89 200
факс: 02/32 24 611
е-маил: contact@aec.mk