СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул. Киро Крстев бр.8, Кавадарци

Оператор: Инел Интернационал ДОOЕЛ