A1 Maкeдонија

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги

МТЕЛ Дооел Скопје

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги

A1 Maкeдонија

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги

ПЕТ НЕТ ДОО

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги