A1 Maкeдонија

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги