Алатки за граѓаните како крајни корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија.

На www.komuniciraj.mk достапни ви се следните алатки за електронските комуникациски услуги што ги користите:

АЕК Именик

АЕК Калкулатор

Резултати од мерења на нејонизирачко зрачење