Соопштение за достава на стандардни претплатнички договори

Се известуваат сите оператори, нотифицирани во службената евиденција на Агенцијата за електронски комуникации дека имаат обврска да достават до Агенцијата на одобрување, стандарден претплатнички договор усогласен со одредбите од Законот за електронските комуникации...

Тарифи-преглед

ПРЕГЛЕДИ НА ТАРИФНИ МОДЕЛИ И ПАКЕТИ    КАЛКУЛАТОР         ...

Процедура за мерење на DVB-T

Дигиталната терестријална телевизија (DVB-T) во Република Македонија започна да се емитува од ноември, 2009 година. Во Република Македонија има три оператори за пренос на терестријални телевизиски програмски сервиси преку DVB-T платформа и тоа:–          ЈП...