Select Page

СПД – озбезбедување на пристап кон јавна комуникациска мрежа и користење на радио и телевизиски програми преку кабелски дистрибутивен систем

Адреса:

ул. Тодор Јанев бр.3, Чашка

Оператор: ТРД ОКМ ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ