Select Page

СПД–Пристап кон јавната комуникациска мрежа и користење на јавни комуникациски услуги за пренос на податоци

Адреса:

Бул.Војводина бр.4 1000 Скопје

Оператор: ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ