Select Page

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул. Крсте Мисирков бр.28, Рецен

Оператор: ТРД Оператор на кабелска мрежа ДОО Канал 16