ИЦТ-НЕТ ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на широкопојасен интернет

Антена АС КТВ ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа – кабелска телевизија и кабелски интернет

ИТМ Комуникации ДОО

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...