Select Page

A1 Maкeдонија

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги

ДПТУ Трасто Нет

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги

Балкантел ДОО

СПД – пристап и користење на широкопојасен интернет