Select Page

Прашања и одговори

ТЕЛЕФОНИЈА Што треба да направам до колку износот на фактурата доставена од операторот за телефонски услуги е превисока? Претплатниците имаат право да поднесат приговор против одлуките или  активностите на операторите во врска со пристапот до или обезбедување на...