Select Page

Преглед на нејонизирачко зрачење

Во преглед на нејонизирачко зрачење , се претставени резултати од мерења на нејонизирачко зрачење за:

  • Проектот градинки 2014 година,
  • Проектот градинки 2019 година,
  • Изложеност на нејонизирачко зрачење од предавателни локации.

Исто така, може да се направи и преглед на радиопредаватели и нивни локации.

Преглед на нејонизирачко зрачење