Балкантел ДОО

СПД – пристап и користење на широкопојасен интернет

БиВ Пирамида ДОО

СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги