КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа – кабелска...

Друштво за комуникациски услуги oне.Вип ДОО Скопје

СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги преку систем за плаќање однапред (При Пејд систем) СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски...

ТРАН КАБЕЛ КРИВА ПАЛАНКА

спд-За користење на приклучок за прием на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа спд-За користење на приклучок за електронска комуниикациска услуга...