НЕОТЕЛ ДОО

СПД – пристап и користење на комуникациски...

КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа – кабелска...

Друштво за комуникациски услуги oне.Вип ДОО Скопје

СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги преку систем за плаќање однапред (При Пејд систем) СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски...