Select Page

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услугиАдреса:ул. Киро Крстев бр.8 Кавадарци

Оператор: Детел М ДООЕЛ Кавадарци