Frequently Asked Questions

What does roaming exactly mean? Roaming is a service offered by mobile operators allowing you to use your phone while abroad. Hence, you can use your phone to talk, send text messages and use mobile data...

Questions & Answers

ТЕЛЕФОНИЈА Што треба да направам до колку износот на фактурата доставена од операторот за телефонски услуги е превисока? Претплатниците имаат право да поднесат приговор против одлуките или  активностите на операторите во врска со пристапот до или обезбедување на...