Друштво за комуникациски услуги oне.Вип ДОО Скопје

СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги преку систем за плаќање однапред (При Пејд систем) СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски...

ТРАН КАБЕЛ КРИВА ПАЛАНКА

спд-За користење на приклучок за прием на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа спд-За користење на приклучок за електронска комуниикациска услуга...

НАНЕ НЕТ ДООЕЛ

СПД-За обезбедување на услуга за пренос на податоци и пристап на...

АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ

СПД-Договор за засновање претплатнички однос за обезбедување пристап кон јавната комуникациска мрежа и користење на јавни комуникациски услуги-Фиксна...