Понеделник, 24 Јуни 2019 15:13

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2019 година

Мерења на квалитет 2019

Мерења на квалитет-Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Нивоата на сигналите се регистрирани по технологии GSM, UMTS и LTE во зависност од тоа на која технологија е активен мобилниот уред за време на мерењата по тест рутата.