Петок, 30 Октомври 2015 12:04

Детска градинка Наум Наумовски Борче

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Борка Талески бр.50, Скопје
 • Координати: N41.99755555555556 E 21.415916666666664
 • Дата: Среда, 27 Мај 2015
 • Време: 10:00 - 10:30
 • Временски услови: Сончево 25°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина се наоѓаат базни станици за мобилна телефонија на операторите Т-мобиле, Оне и ВИП.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле.
 • Kоефициент на изложеност: 1.00%
 • Вкупна густина на моќност: 0.444 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.409 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.